Stawki honorarium

Propozycje rozliczeń z Klientami dopasowujemy do ich potrzeb i charakteru zlecanych spraw (zlecenia jednorazowe, stała współpraca, postępowania sądowe itp.). Dla przykładu w typowych sprawach stosujemy niżej opisane zasady rozliczeń.

Stawka za poradę prawną:

 • konsultacja prawna – informacja o sytuacji prawnej w zakresie zainteresowania Klienta, bez szczegółowej analizy dokumentów, ksiąg, rejestrów itp. (czas trwania do 30 minut) - 80-150 zł netto
 • porada prawna – informacja o sytuacji prawnej w zakresie zainteresowania Klienta wraz z analizą dokumentów, przepisów i orzecznictwa sądowego (czas trwania pow. 30 minut) - 150-200 zł netto

Stawka za pismo prawne na papierze firmowym (np. wezwanie / monit ws. spełnienia świadczenia / odpowiedź na wezwanie) – 150-300 zł netto
Tę stawkę stosujemy w przypadkach zleceń jednorazowych, których przedmiotem jest wezwanie strony przeciwnej (dłużnika) do zapłaty lub innego spełnienia świadczenia, jak również udzielenia odpowiedzi na podobne pismo strony przeciwnej. Pismo jest sporządzane na oficjalnym papierze firmowym Kancelarii, co podnosi rangę i skuteczność takiego pisma, czego dowody mamy w praktyce.

Uwaga! Zgodnie z art. 10. 1. ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek (pierwszego dnia po upływie terminu płatności), bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. W przypadku gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą ww. kwotę, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę.

Wysokość stawki do danego zlecenia zależy od stopnia zawiłości sprawy, wymaganych kwalfikacji specjalistycznych od prawnika i oraz nakładu pracy.

Stawka godzinowa – 150-250 zł netto

za godzinę efektywną pracy, to jest wyłącznie za pracę poświęconą na wykonanie zlecenia Klienta, bez wliczania czynności dodatkowych, ustaleń własnych itp. Tę stawkę proponujemy Klientom przy zleceniach jednorazowych, w których nie można z góry oszacować przewidywanego nakładu pracy, jak np. pisemne opinie prawne, projekty umów, regulaminy, uchwały wspólników, uczestniczenie w negocjacjach handlowych, konsultacje i porady w sprawach trudnych, nietypowych itp.

Wysokość stawki do danego zlecenia zależy od stopnia zawiłości sprawy, wymaganych kwalfikacji specjalistycznych od prawnika i oraz nakładu pracy.

Stawka za zastępstwo prawne 

Tę stawkę stosujemy w przypadkach zlecenia Kancelarii zastępstwa prawnego w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych:

 1. Zaliczka na poczet honorarium z tytułu zlecenia sprawy sądowej/windykacyjnej wynosi 25% stawki minimalnej zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.
 2. Rozliczenie końcowe płatne w następujących terminach i wysokościach:
  w przypadku zakończenia sprawy na etapie przed wniesieniem sprawy do sądu/urzędu (wezwanie do zapłaty, negocjacje, ugody itp.):
  2.1. dopłata końcowa do kwoty równej 50% stawki minimalnej zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych – przysługuje Kancelarii po wpłacie dobrowolnej przez dłużnika co najmniej 50% sumy należności głównych po interwencji RADCY PRAWNEGO bez konieczności wszczynania postępowania sądowego (dobrowolna zapłata wskutek wezwania do zapłaty, negocjacji lub ugody pozasądowej).
  w przypadku zakończenia sprawy na etapie postępowania sądowego, administracyjnego, podatkowego lub egzekucyjnego:
  2.2. kwota równa 50% stawki minimalnej zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych – przysługuje Kancelarii po wpłacie dobrowolnej przez stronę przeciwną sumy wystarczającej na pokrycie co najmniej 50% kosztów procesu lub po wydaniu orzeczenia kończącego sprawę w pierwszej instancji;
  2.3. dopłata końcowa do kwoty równej 100% stawki minimalnej zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych - przysługuje Kancelarii po wpłacie dobrowolnej przez stronę przeciwną lub po ściągnięciu przez komornika sumy wystarczającej na pokrycie co najmniej 100% kosztów procesu albo po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie cywilne w sprawie.
 3. Dopłata końcowa do honorarium (pkt 2.3) będzie pomniejszona o zapłacone wcześniej zaliczkę (pkt 1) oraz honoraria częściowe (pkt 2.1 i 2.2).
  W przypadku postępowania sądowego przed sądem drugiej instancji:
 4. Kwota równa 50% stawki minimalnej zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości – płatna najpóźniej w terminie 3 dni po wpłacie dobrowolnej przez stronę przeciwną lub po ściągnięciu przez komornika sumy wystarczającej na pokrycie co najmniej 100% kosztów procesu za drugą instancję albo po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie cywilne w drugiej instancji.
 5. Poza honorarium określonym w punktach 1-4 Kancelarii przysługuje także zwrot kosztów:
  5.1. opłat sądowych, skarbowych, egzekucyjnych, notarialnych i innych wyłożonych przez Kancelarię na rzecz Klienta kosztów celowych – na podstawie dowodów ich poniesienia;
  5.2. opłat pocztowych w kwocie zryczałtowanej 30 zł;
  5.3. stawiennictwa na rozprawie sądowej lub innej czynności procesowej (posiedzenie, egzekucja, oględziny itp.) - w kwocie zryczałtowanej 100,- zł za pierwszą i 70 zł za każdą kolejną pełną godzinę każdej rozprawy, a jeżeli odbywa się to w miejscowości znajdującej się poza siedzibą Kancelarii – także zwrot kosztów dojazdu za ilość kilometrów wg stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27 poz. 271 ze zm. - tzw. kilometrówka).
 6. Tekst aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 w sprawie opłat za czynności radców prawnych ... (Dz.U. z 2015 poz. 1804) jest dostępny m.in. na stronie internetowej RCL: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1804/1
 7. W przypadku zlecenia zastępstwa prawnego przez Klienta stale współpracującego z Kancelarią (ryczałt) nie pobieramy zaliczki na poczet honorarium za zastępstwo prawne, a rozliczenie następuje po zakończeniu sprawy sądowej.
 8. Stawki określone wyżej są kwotami netto i przy wystawieniu faktury VAT będą powiększone o podatek VAT.
 9. Stawki określone wyżej stanowią informację handlową i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Stawka za zastępstwo prawne w sprawach rozwodowych

W sprawach rozwodowych ustalamy stawkę na podstawie wywiadu z Klientem i złożoności sprawy. Zasadniczo proponujemy następujące stawki:

350-550 zł netto za przygotowanie pozwu  rozwodowego wraz z kompletem załączników i złożeniem w sądzie,

1200-1500 zł netto za reprezentowanie w sprawie o rozwód bez orzekania o winie,

2000-2400 zł netto za reprezentowanie w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie.

Stawka stała miesięczna (ryczałt)

– proponujemy ją Klientom w przypadkach nawiązania dłuższej współpracy. W zależności od przewidywanego zapotrzebowania na usługi kancelarii w skali miesiąca, proponujemy odpowiednią stawkę miesięczną. W ramach tej stawki Klient może liczyć na pełną dyspozycyjność Kancelarii w zakresie konsultacji telefonicznych oraz taki limit godzin efektywnych, jaki odpowiada uzgodnionej stawce miesięcznej. W przypadku przekroczenia limitu godzin efektywnych informujemy o tym Klienta i na jego życzenie świadczymy usługi ponadlimitowe, rozliczając dodatkowe godziny wg stawki za godzinę efektywną.

Dla przykładu:

 • ryczałt - 900 zł netto obejmuje ca 7 godz. efektywne w miesiącu
 • ryczałt - 1500 zł netto obejmuje ca 13 godz. efektywnych w miesiącu
 • ryczałt - 2000 zł netto obejmuje ca 18,5 godz. efektywnych w miesiącu
 • Większe zapotrzebowanie na usługi w skali miesiąca jest ustalane indywidualnie z Klientem.